คติธรรมรากฐานของบ้านคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา
1 ความคิดเห็น: